Kirjallisuusterapeuttiset kasvuryhmät

Kirjallisuusterapeuttinen kasvuryhmä on vuorovaikutuksellista ja ohjattua työskentelyä, jossa sanataidetta käytetään terapeuttisessa tarkoituksessa. Tekeminen käsittää lukemista, kirjoittamista ja keskustelemista, usein myös kuvallisen materiaalin ja musiikin käyttöä. Kun kasvuryhmässä puhutaan luetusta runosta tai tarinasta, puhutaan tekstin herättämistä tunnoista minussa – minun mielessäni, minun sisäisissä korvissani, iholla, ruumiissa.

Luetulla ei ole yhtä oikeaa tulkintaa. Tavoitteena on tunteiden ja kokemusten sanallistaminen, asioiden ilmaiseminen omin sanoin. Sanat sanovat kuitenkin aina enemmän kuin ihminen tietoisesti tarkoittaa.

Tämä mahdollistaa muutoksen. Kasvu on mahdollista, kun sanojen välille syntyy kirjallisuusterapeuttisessa prosessissa uusia yhteyksiä, uusia merkityksiä ja näkökulmia.

Ohjaajan ammattitaito, persoona ja vuorovaikutustaidot ovat tutkitusti tärkeitä muutoksen ja kasvun mahdollistajia. Tavoitteellisuus, tulevaisuus ja toivo ovat oman elämäni ja työskentelyni kulmakivet. Myös ryhmä tukee kasvua, kun kokemusten peilauspinta kasvaa. Työskentelyn pääpaino on turvallisessa ja luottamuksellisessa tämänhetkisyydessä, josta käsin mennyt ja tuleva voivat avautua uudella tavalla.

Kasva itseksesi!

Kirjallisuusterapeuttiseen kasvuryhmään voit tulla kasvamaan itseksesi – yhdessä ja rinnakkain toisten kanssa. Voit tavoittaa kokemuksen omista äänistä, kun kirjoitat ilman kilpailua.

Itseksi tuleminen voi tarkoittaa monia asioita. Usein se tarkoittaa virkeämmäksi ja eloisammaksi tulemista, kun aiemmin varjoon jääneitä persoonallisuuden puolia, tuntoja ja kokemuksia voidaan ryhmässä liittää osaksi itseä ja omaa elämää.

Kirjoittamisella ja lukemisella on tutkimusten mukaan hyvää tekeviä ja hoitavia vaikutuksia. Kirjallisuusterapeuttisia vaikutuksia ovat tutkimusten mukaan itsetuntemuksen ja itseluottamuksen parantaminen, tunteiden sanallisistaminen, stressin purkaminen, toiveiden ilmaisemisen taito, voimavarojen ja luovuuden, joustavamman mielen kehittäminen.

Ksvuryhmästä saat eväitä mm. näihin:

  • – itsen ja muiden ymmärtäminen paremmin
  • – luovuuden ja ilmaisemisen edistäminen
  • – itsen arvostaminen ja lempeys itseä kohtaan
  • – vuorovaikutus- ja ryhmätaidot
  • – tunteiden ilmaiseminen ja jännitteiden purkaminen
  • – selviytymisen ja jaksamisen tukeminen
  • – muutoksen edistäminen

Itseä ja omaa elämää on vaikea tavoittaa kokonaan ja suoraan. Tästä syystä kasvuryhmässä tehdään luovia ja kokemuksellisia kirjoitusharjoituksia, joissa kokemuksia katsellaan epäsuoraan, poeettisen hämäryyden turvin tai vinosti tai viistosti, leikin ja fiktion avulla.

Työskentely ei ole sidoksissa yhtenäisen elämäntarinan tai systemaattisen muistelutyön malleihin, vaan keskiössä ovat luovat harjoitukset.

Kasvuryhmän ohjaaja FT, dosentti Päivi Kosonen on ratkaisukeskeinen kirjallisuusterapeutti.